Åpenhet, helhet og "tipstjeneste"

Denne artikkelen ble trykket som leserinnlegg i Fædrelandsvennen 08.06.98

Åpenhet, helhet og “tipstjeneste”

Åpent brev til Sosial- og helsedepartementet.

Den 17. november i fjor inviterte Sosial- og helsedepartementet psykiatriske bruker- og pårørendeorganisasjoner til et “brukermøte” i departementet. I det påfølgende brev av 25/11 -97 fra departementet til organisasjonene opplyses det at “departementet ønsker kommentarer og konkrete forslag til løsninger på de forslag som fremmes i st.meld. nr. 25 (1996-97) Åpenhet og helhet – Om psykiske lidelser og tjenestetilbudet”. Organisasjonene ble videre anmodet om å fremme forslag til seks deltakende brukerorganisasjoner for en referansegruppe.

“Departementet vil bruke denne referansegruppen som diskusjonspartner og for å få brukernes syn på utformingen av de ulike tiltakene,” var ordlyden i brevet.

I vårt tilsvar til departementet påpekte Folke-Aksjonen Mot Psykiaternes Overgrep (FAMPO) behovet for en bredest mulig deltakelse hva angår synspunkter vedrørende det eksisterende psykiske helsevesen – m.h.t. referansegruppens sammensetning.

Med bakgrunn i de seneste groteske avsløringer (Strålekastrering, “Biologiske minusvarianter”, justismord med utgangspunkt i “falske minner” m.v.) – samt de stadig nye henvendelser som tilkommer vår organisasjon vedrørende nåværende uverdige tilstander innenfor det psykiske helsevesen – synes det å eksistere et klart behov for deltakelse fra organisasjoner som våger å anvende begrepet overgrep – i en referansegruppe!

Ti (av vel 25) organisasjoner besvarte departementets brev. Sosial- og helsedepartementets utvelgelse av deltakende organisasjoner til referansegruppen foreligger nå.

Ingen av de tre organisasjoner – som rett nok med ulik tilnærming og ulik grad – gir uttrykk for reelle kritiske oppfatninger til det psykiske helsevesen – var ønsket som diskusjonspartnere av departementet. De fem som i tillegg til F.F.O. “endte opp” som departementets utvalgte (de fem utvalgte antas “igjen” å være medlemmer av F.F.O.) er samtlige “tatt inn i varmen” av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. tar man for seg støtteordninger, styrerepresentasjon osv. samt retter søkelyset mot “Tips-prosjektet” i regi av sistnevnte, inkluderer Rådet for psykisk helse m.v. – bør selv ihuga tilhengere av “samrøre” føle seg beklemt. Det gjengis kommentarer angående Tips-prosjektet fra et brev fra styret i en av de øvrige organisasjoner “som ikke passet” for departementet:

“I prosjektet Tips blir altså befolkningen oppfordret til å “synse” i vei om andre menneskers psykiske helse”. Når “minstekravet er oppfylt, kan en starte behandling, som bare er ensidig medikamentell “behandling” og intet annet.” …”Tips kan i verste fall utvikle seg til å bli en enkel måte “bli kvitt” familie eller kolleger eller andre en er kommet på kant med.” En tilstrekkelig kommentar bør være: “De som ikke deler leie med Tornerose” eller “har tenkt de tanker de har tenkt å tenke”.

Kranene synes vidåpne hva angår midler til promotering av “Tips-prosjektet”. I “pilotfylket” Rogaland har helsides annonser i de største avisene “stått i kø” osv. Statistisk sentralbyrås “Levekårsundersøkelse blant mottakere av grunnstønad” (S.S.B: 97/1) – gruppert etter diagnostiseringskategori bekrefter grelle kontraster m.h.t. hvor bevilgningene (pengestrømmen) “tar veien” innenfor det psykiske helsevesen.

I henhold til nevnte undersøkelse kommer de mennesker som er tildelt en psykiatrisk diagnose desidert dårligst ut m.h.t. nær sagt samtlige økonomiske parametre og om mulig “enda verre” hva angår sosiale relasjoner sammenliknet med diagnostiserte for alle andre typer av lidelser. (I FAMPOs brev til departementet har undertegnede vist til variasjonsbetraktninger samt gitt kommentarer til forventede kontra observerte data.) De forhold undersøkelsen avdekker er av en slik karakter at begrepet skammelig bør være et dekkende uttrykk. Tilgangen på midler innen det psykiske helsevesen synes å være svært omfattende – hva angår fordelingen synes kronene å tilfalle “alle andre” enn de behovstrengende.

Stortingsmelding nr. 25 (1996-97) “Åpenhet og helhet – Om psykiske lidelser og tjenestetilbudet” – fortjener også noen kommentarer – for er det noe denne meldingen virkelig mangler, er det “helhet”, men også fraværet av “åpenhet” er påtakelig.

Det gjengis fra meldingens pkt. 2.3: “det å fremstå med psykiske lidelser har helt frem til i dag hatt konsekvenser i form av mulig stigmatisering og utstøting av arbeidsliv og nabolag.” Kjenner meldingens forfattere til den omtalte undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå? Kjenner de til den virkelighet mennesker med førstehåndskunnskap som pasient fra det (tvungne) psykiske helsevesen gir uttrykk for?

Bruker “ditten” og bruker “datten” – brukerbegrepet er gjentatt til det kjedsommelige i meldingen. Igjen etterlyses forsøket på en realitetsbeskrivelse. Det ønskes i stortingsmeldingen å gi inntrykk av at det tilnærmet kun eksisterer frivillige brukere av psykiatriske tjenester i dette landet. Sammenligner man eksempelvis med Danmark er andelen tvangsinnlagte ved norske institusjoner ubegripelig og enorm. Et inngrep i et menneskes liv som innbefatter frihetsberøvelse samt ofte eliminasjon av ytringsfrihet og tilgang til andre demokratiske rettigheter burde selvfølgelig ha vært hovedtema i kapitlet om brukere og pårørende. Kan det konkluderes med at meldingen aspirerer sterkt til en langvarig pallplassering på svadatoppens prispall? At det er mennesker dette angår tilsier kanskje at harseleringen burde vært utelatt, men her er det departementet som ikke vil forstå alvoret!

Det burde kunne vært å forvente at lovutkastet til “ny psykiatrilov” hadde “tatt et reelt tak i” det nåværende tilnærmede fravær av rettssikkerhet for de mennesker som ufrivillig “konfronteres” med det psykiske helsevesen:

I vårt brev til departementet samt i FAMPOs høringsuttalelse til lovutkastet har vi påpekt at de foreslåtte endringer best kan sammenlignes med “påførsel av ekstra kakepynt i form av en skambitt sukkertopp”! (Jfr. bl.a. § 7-1 fra lovutkastets høringsnotat, anvendelse av og konsekvenser av anvendelse av tvistemålslovens kap. 33, – høringsnotatet s. 63 hvor det fremgår at departementet går inn for innskrenkninger i besøksrett og telefonbruk, samt også å lovfeste visse innskrenkninger i retten til å sende og motta brev m.v.m.v.)

– “Åpenhet og helhet”?
“Tips-prosjektet” fortjener noen avslutningskommentarer:
– Skal originalitet og kreativitet belønnes med kjemisk lobotomering?
– Ønsker man en befolkning bestående av serieproduserte roboter?
– Er mangfold å oppfatte som berikende eller er det estimert til å være “bedriftsnasjonaløkonomisk ressurssløsing”?
– kartlegging av mennesker, “biologiske minusvarianter” – eller kanskje “virtual humanity”?

Dag Hiåsen
Styreformann,
Folke-Aksjonen Mot Psykiaternes Overgrep