Ulf Stridbeck

I Ståle Eskelands artikkel Torgersen-saken: Gjenopptakelseskommisjonens sviktende grunnlag for å avslå kravet om gjenopptakelse tar Ståle Eskeland for seg bl.a. jurist Ulf Stridbecks kommentarer til støtte for det syn at når en person er dømt og vil ha saken gjenopptatt gjelder ikke den vanlige bevisregel om at tvil skal slå ut i den dømtes favør.

Stridbecks synspunkt er høyst tvilsomt mht. til de reelle hensyn – den dømtes rettssikkerhet. Det har heller ikke dekning i lovens ord. Og – som et sitat fra Rettstidende 1994, s. 1157 viser – i Liland-saken godtok Høyesterett gjenopptagelse med bl.a. følgende kommentarer:

Det bildet de nye sakkyndige gir av den rettsmedisinske situasjon, fremstår på vesentlige punkter som forskjellig fra det de tidligere sakkyndige har gitt. Selv om også disse ga uttrykk for tvil og forbehold. blir forskjellen så stor at kjæremålsutvalget ikke finner det tvilsomt at de nye erklæringene må anses som nye bevis i saken. Bevisene har utvilsomt stor tyngde. Det er ikke omstridt at erklæringene er avgitt av anerkjente rettsmedisinere. […] Sannsynlighetsovervekt for at domfelte vil bli frifunnet ved en ny behandling av saken, kreves ikke.