Straffeprosessloven § 178

I Hans Kristian Bjerke og Erik Keiseruds kommentarutgave til straffeprosessloven, 3. utgave (2001) gjengis først lovens § 178 på side 653:

§ 178
Pågripelse foretas så skånsomt som forholdene tillater.
Ting som den pågrepne kan bruke til vold eller til å unnvike, skal tas fra ham. I dette øyemed kan han ransakes.

Så følger kommentarer til paragrafen. Sammenlign det Bjerke og Keiserud uttrykker med hvorledes politiet ved flere anledninger har opptrådt når barn skal hentes i barnevernøyemed, bl.a. politi som henter barn i skoletiden.

1. Paragrafen svarer til den eldre lovs § 234 og innebærer ingen realitetsendringer. Se4 Strpl.kom. utk. § 181.

2. Det kan etter paragrafens første ledd ikke brukes større makt enn nødvendig for å gjennomføre pågripelsen. Sa,tidig må det antas at gjennomføringen av frihetsberøvelsen ikke må være uforholdsmessig, jf. § 170 a. Dette følger også av regelen i strl § 48 tredje ledd, jf. annet ledd,se nærmere Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel s. 241 flg., sml Andenæs, Alm strafferett s. 153-154 og Bratholm, Strafferett og smfunn s. 148-149. Inn under “skånsomt” faller ikke bare maktanvendelsen, men også de omstendigheter den utføres under. Eksempelvis kan en pågripelse på arbeidsplassen eller på et påfallende tidspunkt på døgnet være en krenkelse av pålegget i nærværende paragraf, se også Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsling s. 246 med henvisning til uttalelse av Høyesteretts kjæremålsutvalg.