Hålogaland lagmannsrett 2003

Den 10. november 2003 ble rett holdt på Hålogaland lagmannsretts kontor i Tromsø. Saken gjaldt omsorgsovertagelse for Svanhild Jensens to barn. Retten hadde følgende sammensetning:

Rettens medlemmer:
Lagdommer Aage Thor Falkanger
Lagdommer Kari Mjølhus
Ekstraordinær lagdommer Tor Falch
Fagkyndige meddommere:
Sosionom Per Aandahl
Psykolog Elin Bjøru
Meddommere:
Førstekonsulent Perly Paulsen
Fisker Bjørnar Johansen

Lagmannsrettens flertall, Falkanger, Mjølhus, Bjøru, Aandahl og Paulsen, besluttet omsorgsovertagelse. Dag Hiåsen har skrevet om saken her.