Fauchald, Ruud og Ulfstein

I kapittel 17 i boken Rettskilder og juridisk metode tar Carl August Fleischer for seg de reelle hensyn – hva som er rett og rimelig når retten skal finne frem til gjeldende rett. Fleischer tar for seg påstander fra visse grupper om at de reelle hensyn er noe nytt i norsk rettsteori og rettspraksis. Torstein Eckhoff blir gitt æren for at det er legitimt å argumentere for hva som er rettferdig, rimelig, nyttig og godt i rettssammenheng. Dette er en fremstilling som blir gitt av Erik Boe, men også Ole Kristian Fauchald, Morten Ruud og Geir Ulfstein i Utvalgte emner i folkerett – metode – miljø -havrett – handel. Fleischer påviser at dette er en uriktig fremstilling av historien, ved å vise til eldre dommer i Høyesterett. De reelle hensyn er ikke av så ny dato som gangbar rettskilde som disse forfatterne vil ha det til.