Et innlegg Firda ikke ville publisere

Skrevet av Erik Strand, 28. oktober 2015

Søndag 18. oktober postet jeg et innlegg på avisen Firdas debattside på internett. Innlegget gjengis under:

“I ein artikkel på nettstaden Radikal Portal kan me lesa om Uranienborg skole i Oslo. Det kjem fram at med noverande rektor som skuleleiar har over 80 prosent av lærarane slutta. Fleire lærarar fortel om kontroll og trakassering som gjorde dei sjuke. Artikkelen framstår som eit godt journalistisk arbeid der artikkelforfattaren ikkje berre har oppsøkt tidlegare lærarar ved skulen, men òg kontakta ein tidlegare rektor ved ein annan skule som kan fortelja om framferda til Uranienborg-rektoren ved andre tilhøve. I tillegg har Radikal Portal innhenta synspunkta til kommunen.

Når det gjeld eitt spørsmål til kommunen, er det rettare å seia at nettstaden har freista å få kommentar frå kommunen. Det som gjer saka så alvorleg, er ikkje framferda til skuleleiinga i seg sjølv, men at det ikkje kjem andre reaksjonar enn oppslag på ein relativt lite kjend nettstad og engasjement frå ein lærarorganisasjon. Som Skolenes Landsforbund påpeiker har kommunen ved Utdanningsetaten bagatellisert saka, og me høyrer ikkje om saka i media elles.

Diverre kan me sjå eit mønster frå andre saker i Noreg, der media ikkje tek opp alvorlege tilhøve og jamvel refuserer eller slettar seriøse innlegg om slike saker. For eit døme på det kan ein lesa dette innlegget på bloggen til Kystpartiet i Vestfold, som gjev att eit innlegg VG Debatt sletta.”

I 2015 har jeg lagt merke til at flere aviser, deriblant Firda, har sluttet med Origo-sone på sine nettsider. På disse Origo-sonene kunne leserne selv poste debattinnlegg, og avisen måtte aktivt slette uønskede innlegg. I stedet har Firda – som for øvrig ikke har slettet noen innlegg fra undertegnede tidligere – og noen andre gått over til en løsning hvor leserne sender inn innlegg som avisen (eventuelt) publiserer på nett og/eller i papiravisen. Dagene gikk, og Firdas debattside ble oppdatert uten at jeg så mitt innlegg der. Jeg sendte så en e-post til ansvarlig redaktør og spurte om det var så at avisen ikke ville publisere innlegget. Jeg mottok følgende svar 26. oktober:

“Hei.

Innlegget ditt er i denne omgang lagt vekk. Firda prioriterer debattinnlegg skrivne av lokale debattantar eller som går på lokale forhold.
Så er det sjølvsagt nokre unntak – spesielt hvis det er få lokale innlegg tilgjengeleg.

Dette innlegget som går mot Uranienborg skole i Oslo har ikkje noko i Firda å gjere.
Det er også utforma slik at det burde vore tilsvar frå rektor i høve dei påstandane som kjem fram.

Innlegget kjem difor ikkje til å bli publisert i Firda.

Mvh

Yngve Årdal
Ansvarleg redaktør Firda”

Et par kommentarer kan være på sin plass her. En sak er at dette dreier seg om en debattside på internett, hvor problemer med å prioritere plass i liten grad gjør seg gjeldende. På internett skulle det også lett la seg gjøre for den nevnte rektoren å komme med tilsvar – dersom rektoren skulle ha et ønske om det.

Det er i og for seg riktig at innlegget mitt først og fremst fokuserer på en skole i Oslo. Innlegget, som Firdas lesere nå ikke får muligheten til å lese, setter imidlertid saken i et større perspektiv ved å trekke inn hva media ikke tar opp i Norge. Selve saken handler også om noe mere enn bare Uranienborg skole i Oslo. Det er Oslo kommune som er ansvarlig for å rydde opp når forhold som omtalt iinnlegget oppstår.