En avkledning av Høyesterett

Den 29. mars 2012 avsa Høyesterett en dom som gjaldt hvilken kompetanse retten har til å overprøve vedtak fattet av Gjenopptakelseskommisjonen. Saken ble behandlet av Høyesterett i storkammer. Det vil si at 11 dommere deltok i behandlingen og domsavsigelsen. Dommen er enstemmig.

Dommerne som deltok i behandlingen, er Aage Thor Falkanger (førstvoterende), Liv Gjølstad, Steinar Tjomsland, Jens Edvin A. Skoghøy, Karl Arne Utgård, Bård Tønder, Clement Endresen, Hilde Indreberg, Kristin Normann, Henrik Bull og Tore Schei (høyesterettsjustitiarius).

Dommen gjaldt begjæring av gjenopptagelse av straffedommen mot Viggo Kristiansen (Baneheiasaken). Men som Jan Tennøe påpeker på side 341 i boken “Torgersensaken Juks satt i system (1957-2013)”, er det liten tvil om at dommerne har hatt begjæringen om gjenopptagelse av dommen mot Fredrik Fasting Torgersen saken for øyet da saken ble avgjort. Torgersens sak ble brukt som begrunnelse av Høyesterett for at en prinsippavgjørelse måtte treffes raskt i saken om gjenopptagelse av Baneheia-saken.

Det er da også foranledningen for at Jan Tennøe i sin bok går omfattende inn på Høyesteretts behandling av saken de avgjorde ved dom 29. mars 2012. Tennøes bok kan leses på internett ved å klikke her.

Et eget kapittel – se side 339 til 357 – tar for seg Høyesteretts dom av 29.mars 2012. Det påvises ikke bare at Høyesteretts lovforståelse er uriktig. Det som forfatteren påviser, er at de elleve ovenfor nevnte dommerne har forstått straffeprosessloven på en måte som er klart i strid med forarbeidene til lovendringen som ble gjort ved opprettelsen av Gjenopptakelseskommisjonen. Og ikke nok med det. Måten Høyesterett selv har vist til forarbeidene, tyder på en misforståelse av loven som vanskelig fremstår som ærlig. Les side 339- 357 (gjerne hele boken) og døm selv.

Erik Strand 16. februar 2015