E-post til Kim Asbjørn Haugen

Her følger e-post sendt fra Dag Hiåsen til politioverbetjent Kim Asbjørn Haugen 19.10.20.

Klikk her for å gå tilbake til artikkelen hvor e-posten omtales. LENK SETTES INN

Hei.

Det vises til Deres oppringning av undertegnede fra tlf nr. 38136000 kl. 17,31 den 17.08.

Innledende vises det til det anførte fra undertegnede under overskrift ANMELDELSE oversendt Dem 12.08. Og fra Deres side besvart samme dag med: “Takk for ytterligere info”.

Dette tilhenvist, og sammenstilt med det jeg ble forbeholdt i telefonsamtalen, må det vanskelig kunne vises til å ha forestått gjennomlesning av den info det er takket for.

I oppringingen av meg ble det forsøkt hevdet at det aktuelle forhold var av privatrettslig varemerke. Men. som påpekt fra meg – her foreligger det påviselig en rekke brudd med straffelovens bestemmelser. Dette kommer jeg tilbake til.

Dette er, – “med respekt å melde” – mindre tiltalende enn tøv! Da jeg – hva det aktuelle saksforhold angår – ikke kun tilhenviser,. men gjengir etterprøvbart ordrett fra det skriftlig selvangitte fra Glenn S: Olsen/Møbelringen Kristiansand – har dette null å gjøre med hva undertegnede måtte mene!

Og, hvilke uavklerte/vanskelig oppfattbare forhold måtte det aktuelle saksforhold innbefatte? Er det blitt for vanskelig for politiet å ta et saksforholds overordnede urokkelige fakta til etterretning?

Til den forsøkte framholdelse av privatrettslig. Da jeg viste til avleverte selvangivelser av at BN 71537 var kjøpt og solgt fra den ene til den andre “før den havnet hos meg” som herr Møbelringen Kristiansand har selvangitt – uten at en eneste kjøper eller selger kunne vise til å være/ha vært innehaver av salgsmelding/signert vognkort del 2 fra bilens rettsmessige eier – har samtlige påståtte kjøpere/selgere begått brudd med straffelovens bestemmelser!

Dette kunne du politioverbetjent Kim Andre Haugen framholde null imøtegåelse til!.

For, som jeg påpekte krytallklart i vår telefonsamtale – ved å forestå kjøp/salg av noe du påviselig ikke er eier av – er det uomtvistelig begått brudd med straffelovens bestemmelser!

Derpå fikk du deg til å medgi – på vegne av de dokumenterte kjeltringer – at disse kunne være i god tro – hva angår sine kjøp og salg av BN 71537.

Jeg henviste da til det grundig påviste fra undertegnede av at noen påberopelse av godtrovernlovens § 1 – innehadde tilhørighet i det umulige! Tenk om det hadde passet for deg å lese det påviste fra meg.

Som tidligere meddelt er jeg ikke innehaver av påvisning hva angår det hopetall av fortellinger jeg er servert fra Borge Dyrstad. Men – uansett hvilken framstilling denne aktør måtte velge å opprettholde – er den i påviselig i strid med straffelovens bestemmelser! 

Om han, som første gang servert skriftlig til meg fra Glenn. S. Olsen/Møbelringen Kristiansand – og derpå – for første utgapt til meg fra Dyrstad selv – måtte ha fått seg til å bli troende av – at jeg skulle ha gitt ham BN 71537 – kan han intet annet enn kriminell framferd/brudd med straffelovens bestemmelser vise til for en bilhandel med Tønnesland!

For – Dyrstad har aldri vært innehaver av signert vognkort del 2 for BN 71537! Og – om jeg skulle ha gitt ham bilen – måtte dette være å kunne tilhenvise – for en bilhandel som ikke strider mot straffelovens bestemmelser!

Hvorfor er det nødvendig å påberope seg tiltrengt avstumpelse for å rettferdiggjøre sin kriminelle bedrivelse? Om Dyrstad hadde vært gitt bilen fra meg – ville han selvinnlysende også vært gitt et signert vognkort del 2 fra meg!

Til meg har Dyrstad ankommet bak rattet i fire forskjellige biler De seneste ganger i en flottende BMW 720. Denne kjøper og selger av biler skal liksom være uvitende om såvel lov- som regelverk

Slike tilstander kan vi ikke ha gapte Dyrstad utav seg under sin første oppsøkelse av undertegnede. Nei, denne aktør kan ikke godta – det han selv er utøver av!

At en gjeng situert i Kristansandsområdet – og toppet av millionærer – trenger å berike seg med undertegnedes 26 år gamle Volvo 940 – må jo inneha tilhørighet i det logiske!

Det planlagte arrangementet bør selv for utstyrte med en I.Q. i underkant av tegneseriefiguren Nullets – framstå som krystallklart!

På Kystpartiets Facebooksider har cand. scient og cand, jur Erik Strand den 3. august under overskrift “Et arrangement og en av dets aktører” gjengitt ordrett fra de skriftlige selvangivelser servert undertegnede fra Glenn S. Olsen/Møbelringen Kristiansand.

Fra det innledende gjengis: “Som en følge av å dokumentere og gå imot . ikke-rettsstatlige tilstander i Norge har Dag Hiåsen blitt møtt med en rekke represalier av verste slag”. .

Hva angår BN 71537 – utgjøres de urokkelige fakta av følgende;
– Dennes medfølgende vognkort inneholder undertegnedes navn.
– Hos Statens Vegvesen er bilen registrert som eid av undertegnede.
– Bilens vognkort del 2 har jeg ikke signert eller avlevert til noen.

Tilhenvist disse saksangjeldende uomtvistelig overordnede fakta hvordan må noen annen enn undertegnede kunne være bilens rettmessige eier?

Har disse fakta tilhørighet i betegnelsen uklarhet for politioverbetjent Haugen?

Samtlige av de påviselige kriminelle handlinger/brudd med straffelovens bestemmelser er begått i ansvarsområdet for politiet i Agder, og samtlige er begått av bosatte innenfor dette området! Avsluttende i telefonsamtalen fikk jeg meg servert at saksforholdet ville bli overført til politiet på mitt hjemsted. I samtalen unnlot jeg angi sterke innsigelser til dette. Ad sådant uttrykker jeg meg kun skriftlig.

For, her er det langt fra kun irrasjonalitet som er å påpeke.Og det er langt fra kun det mindre tiltalende enn oppfølgende ørkenvandring – som utgjør det tilsiktede.

Først hva angår ressursanvendelse – hva må dette inneha tilhørighet i? Om det hadde passet å forestå innretning i henhold til de urokkelig fakta – ville det ikke utgjort mindre enn 60 minutters politiarbeid for Agderpolitiet å få til å ivareta en tilbakeføring av BN 71537 til dens rettmessige eier?

Til undertegnede kunne du politibetjent Kim Asbjørn Haugen medgi å trenge overføring av det aktuelle saksforhold til lokalt herværende politi. Må disse inneha tilhørighet blant de allerede vitende hva angår det aktuelle arrangement?

Igjen – tilbake til det meddelte fra Erik Strand på Kystpartiets Facebooksider. Og først her til hans tikjennegivelse av at jeg er møtt med represalier av verste slag. Dette innbefatter at jeg er innehaver avl mindre enn null tillit til lokale politimyndigheter, Som bl.a. ankom mitt bosted med to uniformerte politibiler og gapte ut av seg – at jeg skulle være en selvmordskandidat.

Jeg stilte noen spørsmål ad dette, og kunne ganske så omgående henvist til de avgitte svar fra den kvinnelige ordførende og med belegg i konkretiseringer følge opp med spørsmålet – Hvorfor står du her og juger meg opp i øynene?.

Jeg avsluttet med å meddele henvendt til denne – vis deg aldri her igjen. For undertegnede er det av ingen aktualitet å forholde seg til sådanne – hva angå det aktuelle arrangementet,

Ytterligere til det meddelte fra Erik Strand – hva angår dette arrangementet. – og her til det vitterlig alvorlige: “Ved et uhell eller det som verre er, vil Hiåsen være bilens registrerte eier. Når bilen videreselges og kjøres hit og dit vil et potensielt erstatningsansvar henge over sen som et damoklessverd”.

Et uhell eller det som verre er. Må det kunne være for en arrangert ulykke  bilen var tilsiktet anvendelse av?

Videre ad det vitterlig alvorlige. For det er ikke kun den den påviselige lange rad av begåtte brudd med straffelovens bestemmelser dette omhandler. Det er pågående forbrytelser mot straffelovens bestemmelser.

I ditt første tilsvar til det oversendte det aktuelle politikammer fra meg uttrykker du politioverbetjent Haugen – at om jeg vil anmelde forholdet, ber du om at jeg oversender en anmeldelse, samt hva denne må inneholde.

I ditt tilsvar til den mottatte anmeldelse, takker du for ytterligere mottatt info. Hvorfor passer det for deg ikke å få til å henvise til den mottatte anmeldelse?

Fra herr Møbelringen Kristiansand er jeg skriftlig meddelt at denne er innehaver av baller til å ta en anmeldelse fra meg! Også dette tilhenvist. må det være berettiget å stille spørsmål ved om denne kunne være velvitetende om hvordan en anmeldelse fra meg ville bli fulgt opp.

Og tilhenvist videreforsendelse av mailutvekslingen mellom Møbelringen Kristiansand, og undertegnede, som du selv har bekreftet mottak av – må du være å avkreve å avlevere en skriftlig imøtegåelse til at det fra den storlig balleinnehavende er avlevert skriftkige,selvangivelser i fleng av såvel dennes som de ørige påståtte nye eiere av BN 71537 – begåelser av brudd med såvel straffelovens bestemmelser, som regelverk osv.
– Gitt å være berettiget å kunne unnlate å reagere.

Od du må være å avkreve å kunne avlevere tilbakevisning av at saksforholdets overordnede og urokkelige fakta – ikke er nettopp det – for å være berettiget til å kunne unnlate å ivareta – at BN 71537 blir tilbakeført dens rettmessige eier.

Korrupsjons-foregangslandet er det presentert omfattende påvisning av fra en lang rekke uavhengige medier. Herunder fra det aktuelt lokale Argumentagder.

Med hilsen

Dag Hiåsen